DYREKTOR FESTIWALU

Adam Solski

Adam Solski

Artysta muzyk, puzonista, kompozytor, aranżer, autor tekstów (w tym także dla dzieci). Absolwent klasy puzonu, prof. Jerzego Czajki, na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Jazzu Tradycyjnego (www.fjt.com.pl). Członek Stowarzyszenia Muzycznego Śląski Jazz Club, Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego, Stowarzyszenia Milian Orkiestra oraz Stowarzyszenia Artystów Wykonawców STOART.

W roku 2019, w rankingu Jazz Top prestiżowego magazynu Jazz Forum uplasował się na 4 miejscu w dwóch kategoriach, jako „Pozonista roku” i „Muzyk tradycyjny”.

Twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego „Polish Happy Jazz Fest”, który dwukrotnie plasował się na trzecim miejscu, jako polskie, jazzowe wydarzenie koncertowe w „Jazz Plebiscyt” miesięcznika JazzPRESS oraz jest wysoko oceniany w ankietach „Jazz Top” prestiżowego czasopisma Jazz Forum.

Autor i realizator projektów: „Spotkania z Jazzem Tradycyjnym” (koncerty klubowe), „Happy Jazz for Onco” (koncerty charytatywne dla pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach) oraz animator Jam Sessions w stylach starego Jazzu.

Współpracował: z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Poznaniu pod dyrekcją Zbyszka Górnego z którą zrealizował wiele nagrań z czołowymi, polskimi artystami sceny pop oraz z Orkiestrą Radiową Milian Orkiestra; z Big-Bandem Szczecin, Big-Bandem Filharmonii Opolskiej, Big Silesian Band; z grupami jazzu tradycyjnego jak: South Silesian Brass Band, Daily Jazz Combo, Five O’Clock Orchestra; z grupą bluesową Wielka Łódź oraz grupą muzyki reggae Gedeon Jerubbaal; z Teatrem Wielkim i Teatrem Muzycznym w Poznaniu, z Polską Operą Telewizyjną pod dyrekcją Marka Tracza, Teatrem Muzycznym w Gliwicach, z operami: wrocławską, śląską, szczecińską i krakowską; z filharmoniami: szczecińską, opolską, sudecką i zabrzańską, a także z Milano Festival Opera, London Symphonics, Cinema Festival Symphonics i Wien Frühlingsstimmen Symphoniker.

Współpracował między innymi z takimi muzykami jak: Holly Lipton (USA), Jamie Michael Stewart (Anglia); Jane L. Powell (USA), Gary Guthman (USA), Bill Prince (USA), Vaughn Roberts (Nowa Zelandia), Ed Sherry (USA), Vadim Brodski (Polska), nagrywał muzykę teatralną Krzesimira Dębskiego.

Ponad 15 lat kontraktów na statkach wycieczkowych w kompaniach: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises oraz luksusowe rejsy w Regent Seven Seas Cruises.

Założyciel i lider zespołów: Standard Trio, Enerjazzer, Gliwice Brass Quintet i FJT Orchestra. Enerjazzer od dłuższego czasu jest wysoko notowanym zespołem w rankingu Jazz Top prestiżowego magazynu Jazz Forum w kategorii „Zespół tradycyjny” (2015 miejsce 7, 2016 miejsce 9, 2018 miejsce 6, 2019 miejsce 5).

Bardzo sobie ceni muzykę klasyczną, zwłaszcza kameralną. Uwielbia bajki i filmy dla dzieci.

/

Musician, trombonist, composer, arranger, teksts writer (including poems and prose for children). A graduate of the trombone class, prof. Jerzy Czajka, at the Faculty of Instruments (trombone) of the Academy of Music. I. J. Paderewski in Poznań. Founder and President of the Board of the Traditional Jazz Foundation (www.fjt.com.pl). A member of The Silesian Jazz Club Music Association, The Polish Traditional Jazz Association, The Milian Orchestra Association and The STOART Association of Performing Artists.

In 2019, in the Jazz Top ranking of the prestigious Jazz Forum magazine, he was ranked 4th in two categories, as „Pozonist of the Year” and „Traditional Musician”.

Creator and director of The International Traditional Jazz Festival „Polish Happy Jazz Fest”, which twice took third place as the „Polish Jazz Concert Event” in the „Jazz Plebiscite” of the monthly JazzPRESS and is highly rated in the „Jazz Top” surveys of the prestigious Jazz Forum Magazine.

Author and implementer of the following projects: „Meetings with Traditional Jazz” (club concerts), „Happy Jazz for Onco” (charity concerts for patients of the National Institute of Oncology in Gliwice) and animator of Jam Sessions in the styles of Traditional Jazz.

He coperated: with Entertainment Orchestra of Polish Radio and Television in Poznań under the direction of Zbyszek Górny, with whom he made many records and TV programs with leading Polish artists of the pop scene, and with the Milian Radio and TV Orchestra; with Big-Band Szczecin, Big-Band of the Opole Philharmonic, Big Silesian Band; with traditional jazz groups such as: South Silesian Brass Band, Daily Jazz Combo, Five O’Clock Orchestra; with the blues group Wielka Łódź and the reggae music group Gedeon Jerubbaal; with the Grand Theater and the Musical Theater in Poznań, with the Polish Television Opera under the direction of Marek Tracz, with operas in: Wrocław, Silesia, Szczecin and Kraków; with the following philharmonics: Szczecin, Opole, Sudeten and Zabrze as well as with Milano Festival Opera, London Symphonics, Cinema Festival Symphonics and Wien Frühlingsstimmen Symphoniker.

He collaborated with such musicians as: Holly Lipton (USA), Jamie Michael Stewart (England); Jane L. Powell (USA), Gary Guthman (USA), Bill Prince (USA), Vaughn Roberts (New Zealand), Ed Sherry (USA), Vadim Brodski (Poland), recorded Krzesimir Dębski’s theater music.

He has worked over 15 years of contracts on cruise ships with the following companies: Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises and luxury cruises in Regent Seven Seas Cruises.

Founder and leader of the bands: Standard Trio, Enerjazzer, Gliwice Brass Quintet and FJT Orchestra. For several years, Enerjazzer has been a highly ranked band in the Jazz Top ranking of the prestigious Jazz Forum magazine in the „Traditional band” category (2015 7th place, 2016 9th place, 2018 6th place, 2019 5th place).

He appreciates classical music, especially chamber music. He loves cartoons and movies for children.